Doc TB is watching you watching api.canardpc.com...